مشاوره تحصیلی

1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-12-03

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک دانشگاه علوم پزشکی اراک، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان، یکی از […]
1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان-زاهدان، یکی از […]
1400-11-27

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-27

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-27

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-24

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021