1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی قم

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گرگان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش دانشگاه علوم پزشکی گراش یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی نیشابور یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مراغه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه دانشگاه علوم پزشکی مراغه یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان دانشگاه علوم پزشکی لارستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-08-24

کد نظام وظیفه آزمون دکتری

کد نظام وظیفه آزمون دکتری هر ساله با اعلام زمان ثبت نام آزمون دکتری همزمان با انتشار دفترچه ثبت نام […]
1400-08-23

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری

زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری آزمون دکتری توسط دو وزارت خانه وزارت علوم و وزارت بهداشت برگزار میشود. این […]
1400-08-23

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری سازمان سنجش در یک بازه زمانی اقدام به برگزاری آزمون دکتری میکند. اعلام نتایج […]
1400-08-22

زمان برگزاری آزمون دکتری

زمان برگزاری آزمون دکتری پذیرش در مقطع دکتری طی دو مرحله انجام میشود. ابتدا ثبت نام آزمون دکتری ( مرحله […]
1400-08-22

بازیابی شماره پرونده و داوطلبی آزمون دکتری

بازیابی شماره پرونده و داوطلبی آزمون دکتری داوطلبان بعد از انجام موفقیت آمیز ثبت نام آزمون دکتری خود در سایت […]
1400-08-22

زمان اعلام نتایج آزمون دکتری

زمان اعلام نتایج آزمون دکتری آزمون دکتری با آزمون مقاطع دیگر کاملا متفاوت میباشد. زیرا این آزمون طی دو مرحله […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021