مشاوره تحصیلی دانشگاهی

1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش)

رشته های بدون آزمون دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش) 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند تبریز

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند تبریز 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس بوشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه جهرم

رشته های بدون آزمون دانشگاه جهرم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه رازی

رشته های بدون آزمون دانشگاه رازی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه گنبد

رشته های بدون آزمون دانشگاه گنبد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه میبد یزد

رشته های بدون آزمون دانشگاه میبد یزد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-13

شرایط قبولی در رشته داروسازی بدون کنکور

شرایط پذیرش در رشته داروسازی بدون شرکت در کنکور سراسری هر ساله داوطلبان زیادی در کنکور سراسری رشته تجربی شرکت […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه بجنورد

رشته های بدون آزمون دانشگاه بجنورد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی گناباد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه كشاورزي و دامپروري تربت جام

رشته های بدون آزمون دانشگاه كشاورزي و دامپروري تربت جام 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه شهرکرد

رشته های بدون آزمون دانشگاه شهرکرد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه نیشابور

رشته های بدون آزمون دانشگاه نیشابور 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد

رشته های بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز

رشته های بدون آزمون دانشگاه هنر اسلامی تبریز 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه مراغه

رشته های بدون آزمون دانشگاه مراغه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-11

بدون آزمون دانشگاه تبریز

رشته های بدون آزمون سراسری دانشگاه تبریز 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-11

بدون آزمون دانشگاه بناب

رشته های بدون آزمون سراسری دانشگاه بناب آذربایجان شرقی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-11

شهریه دانشگاه آزاد

شهریه دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد جزو دانشگاه های شهریه پرداز میباشد. متقاضیان برای تحصیل در این دانشگاه باید هر ترم […]
1400-05-02

لیست رشته های کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی

رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی 1401 _ 1400 ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی در […]
1400-04-28

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی

رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی 1401 _ 1400 ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی در […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد اراک 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد اراک 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد قم 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد قم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد کرمان 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد کرمان  1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما رباط کریم 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما رباط کریم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما ورامین 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما ورامین 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما کرج 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما کرج 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما دماوند 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما دماوند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما رودهن 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما رودهن 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما اندیشه 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما اندیشه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-24

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما پاکدشت 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما پاکدشت 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-24

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما اسلامشهر 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما اسلامشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-24

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد پردیس 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد پردیس 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-24

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد قرچک ورامین 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد قرچک ورامین 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021