مشاوره تحصیلی دانشگاهی

1400-04-21

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد صفادشت 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد صفادشت 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-21

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد پرند 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد پرند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-21

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد شهرقدس 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد شهرقدس 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-21

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد رودهن 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد رودهن 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-21

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد اسلامشهر 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد رباط کریم 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد رباط کریم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد علوم تحقیقات 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد صباشهر 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد صباشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد ملارد 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد ملارد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد فیروزکوه 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد شهریار 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد شهریار 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد تهران غرب 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد تهران غرب 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد تهران شرق 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد تهران شرق 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد تهران جنوب 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-20

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد تهران شمال 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد تهران شمال 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-10

انتخاب رشته کنکور علوم تجربی

انتخاب رشته کنکور علوم تجربی همانطور که میدانید مهم ترین بخش ورود به دانشگاه بعد از شرکت در کنکور سراسری […]
1400-04-09

ثبت نام دانشگاه افسری کوثر

شرایط ثبت نام در دانشگاه افسری کوثر نیروی انتظامی 1402-1401 هر ساله نیروی انتظامی از طریق دانشگاه های افسری امین […]
1400-04-07

بدون آزمون دانشگاه ملاير

رشته های بدون آزمون دانشگاه ملاير 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-07

بدون آزمون دانشگاه گلستان گرگان

رشته های بدون آزمون دانشگاه گلستان گرگان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-04-07

بدون آزمون دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبيعي گرگان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی […]
1400-04-07

بدون آزمون دانشگاه بوعلی سینا همدان

رشته های بدون آزمون دانشگاه بوعلي سينا همدان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-04-05

بدون آزمون دانشگاه اراك

رشته های بدون آزمون دانشگاه اراك 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-05

بدون آزمون دانشگاه زنجان

رشته های بدون آزمون دانشگاه زنجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-05

بدون آزمون دانشگاه شهيد باهنر

رشته های بدون آزمون دانشگاه شهيد باهنر _كرمان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-04-05

بدون آزمون دانشگاه سيستان

رشته های بدون آزمون دانشگاه سيستان و بلوچستان _ زاهدان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-04-05

بدون آزمون دانشگاه سمنان

رشته های بدون آزمون دانشگاه سمنان 1401 _1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-04-05

بدون آزمون دانشگاه شيراز

رشته های بدون آزمون دانشگاه شيراز1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 برای […]
1400-04-05

بدون آزمون دانشگاه قم

رشته های بدون آزمون دانشگاه قم 1401 – 1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-04-05

بدون آزمون دانشگاه كردستان

رشته های بدون آزمون دانشگاه كردستان_سنندج 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه هرمزگان

رشته های بدون آزمون دانشگاه هرمزگان – بندر عباس 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه ياسوج

رشته های بدون آزمون دانشگاه ياسوج 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه لرستان

رشته های بدون آزمون دانشگاه لرستان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه محقق اردبیلی

رشته های بدون آزمون دانشگاه محقق اردبیلی1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه گيلان

رشته های بدون آزمون دانشگاه گيلان – رشت 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه هنر اصفهان

رشته های بدون آزمون سراسری دانشگاه هنر اصفهان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-04-01

بدون آزمون دانشگاه یزد

رشته های بدون آزمون دانشگاه یزد 1401_1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021