مشاوره تحصیلی دانشگاهی

1400-06-31

منابع آزمون دانشگاه افسری امام خمینی

منابع آزمون دانشگاه افسری امام خمینی منابع آزمون دانشگاه افسری امام خمینی تقریبا از کتاب های درسی دوره متوسطه دوم […]
1400-06-31

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام خمینی

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام خمینی ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام خمینی همه ساله در نیمه دوم […]
1400-06-31

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری امام خمینی

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری امام خمینی شرایط ثبت نام دانشگاه افسری امام خمینی برای رشته های مختلف مقداری متفاوت […]
1400-06-31

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام خمینی

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام خمینی داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه افسری امام خمینی میتوانند در صورت داشتن […]
1400-06-31

دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری امام خمینی

دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری امام خمینی دانشگاه افسری امام خمینی هر ساله در رشته های مختلف اقدام به جذب […]
1400-06-30

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون افسری امام علی

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون افسری امام علی داوطلبان جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود و همچنین […]
1400-06-30

اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری امام علی

اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری امام علی اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری امام علی دو مرحله ای میباشد. اعلام نتایج […]
1400-06-30

زمان برگزاری آزمون دانشگاه افسری امام علی

زمان برگزاری آزمون دانشگاه افسری امام علی آزمون افسری دانشگاه امام علی هر ساله برای رشته های مختلف برگزار میشود. […]
1400-06-30

سوالات مصاحبه دانشگاه افسری امام علی

سوالات مصاحبه دانشگاه افسری امام علی داوطلبانی که در آزمون کتبی ورودی دانشگاه افسری امام علی جزء سه برابر ظرفیت […]
1400-06-29

منابع آزمون دانشگاه افسری امام علی

منابع آزمون دانشگاه افسری امام علی منابع آزمون دانشگاه افسری امام علی تقریبا از کتاب های درسی دوره متوسطه دوم […]
1400-06-29

کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه افسری امام علی

کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه افسری امام علی داوطلبانی که در آزمون ورودی دانشگاه امام علی ثبت نام کرده […]
1400-06-29

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری امام علی

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری امام علی شرایط ثبت نام دانشگاه افسری امام علی برای رشته های مختلف مقداری متفاوت […]
1400-06-29

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام علی

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام علی ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام علی همه ساله در نیمه دوم […]
1400-06-29
ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام علی

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام علی

ثبت نام آزمون دانشگاه افسری امام علی داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه افسری امام علی میتوانند در صورت داشتن […]
1400-06-29

دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری امام علی

دفترچه ثبت نام دانشگاه افسری امام علی دانشگاه افسری امام علی هر ساله در رشته های مختلف اقدام به جذب […]
1400-06-28

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون افسری ارتش

دریافت شماره داوطلبی و شماره پرونده آزمون افسری ارتش داوطلبان جهت دریافت کارت ورود به جلسه خود و همچنین جهت […]
1400-06-28

اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری ارتش

اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری ارتش اعلام نتایج آزمون دانشگاه افسری ارتش دو مرحله ای میباشد. اعلام نتایج مرحله اول […]
1400-06-28

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی رشت

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی رشت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر […]
1400-06-28

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش ساری

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش ساری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت […]
1400-06-28

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه افسری ارتش

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دانشگاه افسری ارتش داوطلبانی که در آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش ثبت نام کرده […]
1400-06-28

سوالات مصاحبه دانشگاه افسری ارتش

سوالات مصاحبه دانشگاه افسری ارتش داوطلبانی که در آزمون کتبی ورودی دانشگاه افسری ارتش جزء سه برابر ظرفیت قرار گرفته […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی امام جواد یزد

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی امام جواد یزد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر […]
1400-06-27

زمان برگزاری آزمون افسری دانشگاه ارتش

زمان برگزاری آزمون افسری دانشگاه ارتش آزمون افسری دانشگاه ارتش هر ساله برای رسته های مختلف برگزار میشود. داوطلبان برای […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی گنجنامه همدان

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی گنجنامه همدان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر و […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی علم و هنر یزد

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی علم و هنر یزد ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه همدان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت […]
1400-06-27

منابع آزمون دانشگاه افسری ارتش

منابع آزمون دانشگاه افسری ارتش منابع آزمون دانشگاه افسری ارتش تقریبا از کتاب های درسی دوره متوسطه دوم میباشند. با […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی همدان

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی همدان ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی هدف ساری

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی هدف ساری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر و […]
1400-06-27

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری ارتش

زمان ثبت نام آزمون دانشگاه افسری ارتش ثبت نام آزمون دانشگاه افسری ارتش همه ساله در نیمه دوم سال انجام […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی سنا ساری

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی سنا ساری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر و […]
1400-06-27

ثبت نام آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش

ثبت نام آزمون ورودی دانشگاه افسری ارتش داوطلبان علاقمند به تحصیل در دانشگاه افسری ارتش میتوانند در صورت داشتن شرایط […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی سارویه ساری

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی سارویه ساری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر و […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی روزبهان ساری ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر و […]
1400-06-27

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال رشت

لیست رشته های بدون کنکور موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال رشت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر […]
1400-06-27

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری ارتش

شرایط ثبت نام دانشگاه افسری ارتش شرایط ثبت نام دانشگاه افسری ارتش برای رسته های مختلف مقداری متفاوت میباشد. داوطلبان […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021