مشاوره تحصیلی دانشگاهی

1400-05-31

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اهواز

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اهواز دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-31

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بجنورد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بجنورد دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-31

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور آبادان

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور آبادان دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-30

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور مشهد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور مشهد دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-30

امتیازات شرکت در المپیاد

امتیازات شرکت در المپیاد المپیاد دانش آموزی و دانشجویی هر ساله در رشته های مختلف برگزار میشود. داوطلبانی که دارای […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بیرجند

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بیرجند دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهرکرد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهرکرد دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بوشهر

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بوشهر دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ایلام

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ایلام دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اصفهان

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اصفهان دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اردبیل

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اردبیل دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور حسن آباد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور حسن آباد دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهرری

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهرری دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور پاکدشت

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور پاکدشت دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور پرند

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور پرند دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-27

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور رباط کریم

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور رباط کریم دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور ورامین

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور ورامین دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-27

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور دماوند

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور دماوند دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور پیشوا

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور پیشوا دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور فیروزکوه

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور فیروزکوه دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور لواسانات

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور لواسانات دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهریار

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهریار دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شمال

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شمال دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران غرب

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران غرب دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شرق

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شرق دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. همچنین اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران جنوب

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران جنوب دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-24

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور اسلامشهر

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور اسلامشهر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. همچنین […]
1400-05-24

لیست دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی

دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر و بهمن ماه انجام می […]
1400-05-23

لیست دانشگاه های بدون کنکور پیام نور

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور دانشگاه پیام نور اکثر رشته های تحصیلی خود را در مقاطع کارشناسی به […]
1400-05-21

لیست دانشگاه های سراسری بدون کنکور

شرایط ثبت نام و لیست دانشگاه های سراسری بدون کنکور 1400-1401 پذیرش و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری تمام […]
1400-05-21

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ارومیه

رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری ارومیه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-19

ثبت نام رشته های بدون کنکور مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

رشته های بدون آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس رفسنجان

رشته های بدون آزمون دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس رفسنجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی استهبان

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی استهبان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی قوچان

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی قوچان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021