مشاوره تحصیلی مدارس

1400-06-04

منابع آزمون المپیاد نانو فناوری

منابع آزمون المپیاد علوم و فناوری نانو آزمون المپیاد علوم و فناوری نانو هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان […]
1400-06-04

ثبت نام آزمون المپیاد نانو فناوری

ثبت نام آزمون المپیاد نانو فناوری المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، […]
1400-06-04

اعلام نتایج المپیاد جغرافیا

اعلام نتایج المپیاد جغرافیا المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی در […]
1400-06-04

منابع آزمون المپیاد جغرافیا

منابع آزمون المپیاد جغرافیا آزمون المپیاد جغرافیا هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. داوطلبان علاقمند میتوانند جهت […]
1400-06-04

ثبت نام آزمون المپیاد جغرافیا

ثبت نام آزمون المپیاد جغرافیا المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، زیست […]
1400-06-04

اعلام نتایج المپیاد اقتصاد و مدیریت

اعلام نتایج المپیاد اقتصاد و مدیریت المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش […]
1400-06-04

منابع آزمون المپیاد اقتصاد و مدیریت

منابع آزمون المپیاد اقتصاد و مدیریت آزمون المپیاد اقتصاد و مدیریت هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. […]
1400-06-04

ثبت نام آزمون المپیاد اقتصاد و مدیریت

ثبت نام آزمون المپیاد اقتصاد و مدیریت المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، […]
1400-06-03
نتایج المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اعلام نتایج المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اعلام نتایج المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام […]
1400-06-03
نتایج المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

منابع آزمون المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

منابع آزمون المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی آزمون المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی هر ساله توسط […]
1400-06-03
نتایج المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

ثبت نام آزمون المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

ثبت نام آزمون المپیاد سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف […]
1400-06-03

اعلام نتایج المپیاد علوم زمین

اعلام نتایج المپیاد علوم زمین المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی […]
1400-06-03

منابع آزمون المپیاد علوم زمین

منابع آزمون المپیاد علوم زمین آزمون المپیاد علوم زمین هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. داوطلبان علاقمند […]
1400-06-03

ثبت نام آزمون المپیاد علوم زمین

ثبت نام آزمون المپیاد علوم زمین المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، […]
1400-06-03

اعلام نتایج المپیاد کامپیوتر

اعلام نتایج المپیاد کامپیوتر المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی در […]
1400-06-03

منابع آزمون المپیاد کامپیوتر

منابع آزمون المپیاد کامپیوتر آزمون المپیاد کامپیوتر هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. داوطلبان علاقمند میتوانند جهت […]
1400-06-03

ثبت نام آزمون المپیاد کامپیوتر

ثبت نام آزمون المپیاد کامپیوتر المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، زیست […]
1400-06-02

اعلام نتایج المپیاد نجوم و اخترفیزیک

اعلام نتایج المپیاد نجوم و اخترفیزیک المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش […]
1400-06-02

منابع آزمون المپیاد نجوم و اخترفیزیک

منابع آزمون المپیاد نجوم و اخترفیزیک آزمون المپیاد نجوم و اخترفیزیک هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. […]
1400-06-02

ثبت نام آزمون المپیاد نجوم و اخترفیزیک

ثبت نام آزمون المپیاد نجوم و اخترفیزیک المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، […]
1400-06-02

اعلام نتایج المپیاد شیمی

اعلام نتایج المپیاد شیمی المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی در […]
1400-06-02

منابع آزمون المپیاد شیمی

منابع آزمون المپیاد شیمی آزمون المپیاد شیمی هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. داوطلبان علاقمند میتوانند جهت […]
1400-06-02

ثبت نام آزمون المپیاد شیمی

ثبت نام آزمون المپیاد شیمی المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، زیست […]
1400-06-02

اعلام نتایج المپیاد فیزیک

اعلام نتایج المپیاد فیزیک المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی در […]
1400-06-02

منابع آزمون المپیاد فیزیک

منابع آزمون المپیاد فیزیک آزمون المپیاد فیزیک هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. داوطلبان علاقمند میتوانند جهت […]
1400-06-02

ثبت نام آزمون المپیاد فیزیک

ثبت نام آزمون المپیاد فیزیک المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، زیست […]
1400-06-02

اعلام نتایج المپیاد ریاضی

اعلام نتایج المپیاد ریاضی المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی در […]
1400-06-02

منابع آزمون المپیاد ریاضی

منابع آزمون المپیاد ریاضی آزمون المپیاد ریاضی هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. داوطلبان علاقمند میتوانند جهت […]
1400-06-01

ثبت نام آزمون المپیاد ریاضی

ثبت نام آزمون المپیاد ریاضی المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، زیست […]
1400-06-01
اعلام نتایج المپیاد زیست شناسی

اعلام نتایج المپیاد زیست شناسی

اعلام نتایج المپیاد زیست شناسی المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی […]
1400-06-01
اعلام نتایج المپیاد زیست شناسی

منابع آزمون المپیاد زیست شناسی

منابع آزمون المپیاد زیست شناسی آزمون المپیاد زیست شناسی هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود. داوطلبان علاقمند […]
1400-06-01
اعلام نتایج المپیاد زیست شناسی

ثبت نام آزمون المپیاد زیست شناسی

ثبت نام آزمون المپیاد زیست شناسی المپیاد های دانش آموزی هر ساله در رشته های مختلف از جمله ریاضی، فیزیک، […]
1400-06-01
اعلام نتایج المپیاد ادبی

اعلام نتایج المپیاد ادبی

اعلام نتایج المپیاد ادبی المپیاد دانش آموزی هر ساله در مراحل مختلف برگزار میشود. زمان اعلام نتایج المپیاد دانش آموزی […]
1400-06-01
اعلام نتایج المپیاد ادبی

منابع آزمون المپیاد ادبی

منابع آزمون المپیاد ادبی آزمون المپیاد ادبی هر ساله توسط سازمان دانش پژوهان جوان برگزار میشود داوطلبان علاقمند میتوانند جهت […]
1400-05-31

اعلام نتایج المپیاد های علمی دانش آموزی

اعلام نتایج المپیاد های علمی دانش آموزی المپیاد های دانش آموزی هر ساله در چند مرحله برگزار میشوند زمان اعلام […]
1400-05-31

ثبت نام المپیاد علمی دانش آموزی

ثبت نام المپیاد علمی دانش آموزی المپیاد دانش آموزی همه ساله به صورت اینترنتی اقدام به ثبت نام مینماید. دانش […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021