1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بیرجند

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بیرجند دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهرکرد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهرکرد دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بوشهر

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور بوشهر دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ایلام

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور ایلام دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اصفهان

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اصفهان دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اردبیل

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور اردبیل دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور حسن آباد

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور حسن آباد دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهرری

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهرری دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور پاکدشت

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور پاکدشت دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور پرند

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور پرند دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-27

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور رباط کریم

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور رباط کریم دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-27

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور ورامین

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور ورامین دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-27

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور دماوند

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور دماوند دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور پیشوا

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور پیشوا دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور فیروزکوه

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور فیروزکوه دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور لواسانات

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور لواسانات دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهریار

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهریار دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شمال

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شمال دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران غرب

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران غرب دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شرق

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شرق دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. همچنین اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران جنوب

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران جنوب دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-24

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور اسلامشهر

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور اسلامشهر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. همچنین […]
1400-05-23

لیست دانشگاه های بدون کنکور پیام نور

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور دانشگاه پیام نور اکثر رشته های تحصیلی خود را در مقاطع کارشناسی به […]
1400-02-04

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۱۴۰۰

کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور سال ۱۴۰۰ پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور به دو صورت آزمون کنکور سراسری ارشد […]
1400-02-04

ثبت نام بدون آزمون کارشناسی پیام نور سال 1400

ثبت نام با آزمون و بدون آزمون مقطع کارشناسی پیوسته دانشگاه پیام نور سال 1400 ثبت نام اولیه دانشگاه پیام […]
1400-02-04

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور دانشگاه پیام نور اکثر رشته های تحصیلی خود را در مقاطع کارشناسی و […]
1400-02-03

تاییدیه تحصیلی دانشگاه پیام نور

تاییدیه تحصیلی دانشگاه پیام نور در زمان قبل تر دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور باید برای دریافت تاییده تحصیلی […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021