1400-11-30

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-25

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان دانشگاه علوم پزشکی گلستان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-23

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی قم

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گرگان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش دانشگاه علوم پزشکی گراش یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی نیشابور یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مراغه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه دانشگاه علوم پزشکی مراغه یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان دانشگاه علوم پزشکی لارستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-07-19

دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی کنکور

دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی کنکور همزمان با اعلام زمان ثبت نام کنکور سراسری، دفترچه ثبت نام کنکور نیز […]
1400-07-18

هزینه ثبت نام کنکور سراسری

هزینه ثبت نام کنکور سراسری یکی از دغدغه های داوطلبان در زمان ثبت نام، این است که هزینه ثبت نام […]
1400-07-14

تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری

تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری یکی از مواردی که میتوان در نتیجه آزمون سراسری افراد موثر باشد، سهمیه های […]
1400-07-14

کدام سهمیه مناطق بهتر است

کدام سهمیه مناطق بهتر است بعد از انتشار دفترچه ثبت نام کنکور سراسری، داخل دفترچه سهمیه های مختلفی در نظر […]
1400-07-12

دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی

دریافت کد سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی یکی از مواردی که در زمان ثبت نام کنکور سراسری حائز اهمیت […]
1400-07-12

تاثیر معدل در کنکور

تاثیر معدل در کنکور یکی از مواردی که برای داوطلبان بسیار مهم میباشد تاثیر معدل در کنکور سراسری است. هر […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021