مشاوره کنکور سراسری

1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور لواسانات

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور لواسانات دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهریار

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور شهریار دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شمال

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شمال دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران غرب

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران غرب دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شرق

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران شرق دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. همچنین اکثر رشته […]
1400-05-25

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران جنوب

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور تهران جنوب دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. این دانشگاه اکثر […]
1400-05-24

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور اسلامشهر

لیست رشته بدون کنکور دانشگاه پیام نور اسلامشهر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مورد تایید وزارت علوم میباشد. همچنین […]
1400-05-24

لیست دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی

دانشگاه های بدون کنکور غیرانتفاعی ثبت نام بدون کنکور دانشگاه غیرانتفاعی در دو نوبت مهر و بهمن ماه انجام می […]
1400-05-23

لیست دانشگاه های بدون کنکور پیام نور

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی پیام نور دانشگاه پیام نور اکثر رشته های تحصیلی خود را در مقاطع کارشناسی به […]
1400-05-21

لیست دانشگاه های سراسری بدون کنکور

شرایط ثبت نام و لیست دانشگاه های سراسری بدون کنکور 1400-1401 پذیرش و ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری تمام […]
1400-05-21

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ارومیه

رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری ارومیه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-19

ثبت نام رشته های بدون کنکور مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

رشته های بدون آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس رفسنجان

رشته های بدون آزمون دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس رفسنجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی استهبان

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی استهبان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی قوچان

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی قوچان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

رشته های بدون آزمون دانشگاه مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری سید جمال الدین اسدآبادی

رشته های بدون آزمون دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری فیروزآباد

رشته های بدون آزمون دانشگاه فیروزآباد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علم و فناوری مازندران بهشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی محلات

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی محلات 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی سراوان

رشته های بدون آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ولایت ایرانشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه ولایت ایرانشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه صنعتی سیرجان

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی بم

رشته های بدون آزمون دانشگاه مجتمع آموزش عالی بم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی و مهندسی اسفراین

رشته های بدون آزمون دانشگاه مجتمع آموزش عالی و مهندسی اسفراین 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی کاشمر

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی گناباد

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی گناباد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی اقلید

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی اقلید 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری فسا

رشته های بدون آزمون دانشگاه فسا 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری دامغان

رشته های بدون آزمون دانشگاه دامغان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری دریانوردی و علوم دریایی چابهار

رشته های بدون آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری بزرگمهر قاينات

رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری بزرگمهر قاينات 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری تربت حیدریه

رشته های بدون آزمون دانشگاه تربت حیدریه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021