مشاوره کنکور سراسری

1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری سلمان فارسی کازرون

رشته های بدون آزمون دانشگاه سلمان فارسی کازرون 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری زابل

رشته های بدون آزمون دانشگاه زابل 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری کاشان

رشته های بدون آزمون دانشگاه کاشان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی بیرجند

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-16

بدون آزمون دانشگاه کشاورزی شیروان

رشته های بدون آزمون دانشگاه کشاورزی شیروان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه حكيم سبزواری

رشته های بدون آزمون دانشگاه حكيم سبزواری 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم پزشكی اراک 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

رشته های بدون آزمون دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه آيت اله بروجردی

رشته های بدون آزمون دانشگاه آيت اله بروجردی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه تفرش

رشته های بدون آزمون دانشگاه تفرش 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه جیرفت

رشته های بدون آزمون دانشگاه جیرفت 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه ولی عصر رفسنجان

رشته های بدون آزمون دانشگاه ولی عصر رفسنجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه فرزانگان سمنان

رشته های بدون آزمون دانشگاه فرزانگان (ويژه خواهران) سمنان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه اردکان

رشته های بدون آزمون دانشگاه اردکان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش)

رشته های بدون آزمون دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش) 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند تبریز

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی سهند تبریز 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس بوشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه خلیج فارس بوشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه جهرم

رشته های بدون آزمون دانشگاه جهرم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه رازی

رشته های بدون آزمون دانشگاه رازی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه گنبد

رشته های بدون آزمون دانشگاه گنبد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه بجنورد

رشته های بدون آزمون دانشگاه بجنورد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه كشاورزي و دامپروري تربت جام

رشته های بدون آزمون دانشگاه كشاورزي و دامپروري تربت جام 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-12

بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد

رشته های بدون آزمون دانشگاه فردوسی مشهد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-08

جزییات آزمون عملی علوم ورزشی

جزییات آزمون عملی علوم ورزشی داوطلبان متقاضی ورود به رشته علوم ورزشی در دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و سایر دانشگاه […]
1400-05-06
اعتراض به نتایج کنکور سراسری 1400

اعتراض به نتایج کنکور سراسری

اعتراض به نتایج کنکور سراسری هر ساله بعد از اعلام نتایج کنکور سراسری تعداد زیادی از داوطلبان نسبت به رتبه […]
1400-05-04

اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری

اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری داوطلبان کنکور سراسری که در یکی از پنج رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی […]
1400-05-02

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری

نحوه دریافت شماره پرونده و شماره داوطلبی کنکور سراسری داوطلبان در زمان دریافت کارنامه کنکور سراسری خود به شماره داوطلبی […]
1400-04-28

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی

رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی 1401 _ 1400 ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی در […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد اراک 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد اراک 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد قم 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد قم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد کرمان 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد کرمان  1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد در […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما رباط کریم 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما رباط کریم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما ورامین 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما ورامین 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما کرج 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما کرج 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
1400-04-26

ثبت نام و رشته های بدون کنکور آزاد سما رودهن 1400

رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد واحد سما رودهن 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021