مشاوره کنکور سراسری

1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، یکی از بهترین […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه ارومیه دانشگاه ارومیه یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای رشته های گروه […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد دانشگاه علوم پزشکی یزد یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-21

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان دانشگاه علوم پزشکی لرستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته علوم صنایع غذایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته علوم صنایع غذایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانشگاه علوم پزشکی گیلان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گناباد دانشگاه علوم پزشکی گناباد یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی گرگان دانشگاه علوم پزشکی گرگان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021