مشاوره کنکور سراسری

1400-11-20

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه تبریز دانشگاه تبریز یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای رشته های گروه […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-19

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه مشهد دانشگاه مشهد یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای رشته های گروه […]
1400-11-18

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021