مشاوره کنکور سراسری

1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-17

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-16

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای رشته های گروه […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، یکی از بهترین […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-12

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021