مشاوره کنکور سراسری

1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-11

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم دانشگاه علوم پزشکی قم یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندان روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندان روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گراش دانشگاه علوم پزشکی گراش یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور دانشگاه علوم پزشکی نیشابور یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی مراغه

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه دانشگاه علوم پزشکی مراغه یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی لارستان دانشگاه علوم پزشکی لارستان یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-09

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-08

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی_رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی_رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-08

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-08

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-08

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-08

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-08

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021