مشاوره کنکور سراسری

1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی روزانه دانشگاه تهران دانشگاه تهران یکی از بهترین دانشگاه های کشور برای رشته های گروه […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندان روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندان روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های کشور […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-04

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-11-03

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته هوشبری باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-11-03

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته مامایی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-11-03

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته گفتار درمانی باید در کنکور سراسری […]
1400-11-03

آخرین رتبه قبولی رشته کاردرمانی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته کاردرمانی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته کاردرمانی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-11-03

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته فیزیوتراپی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-11-03

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته فوریت های پزشکی باید در […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت باید در […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته علوم تغذیه باید در کنکور سراسری […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاه پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاه باید در کنکور سراسری […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته شنوایی شناسی باید در کنکور سراسری […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته دندانپزشکی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی باید در […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته پرتو درمانی یا رادیوتراپی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته پرتو درمانی یا رادیوتراپی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته پرتو درمانی یا رادیوتراپی […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته پروتزهای دندان پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته پروتزهای دندان پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته پروتزهای دندان باید در کنکور سراسری […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته رادیولوژی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته اتاق عمل باید در کنکور سراسری […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته بینایی سنجی باید در کنکور سراسری […]
1400-11-02

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته بهداشت عمومی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته اعضای مصنوعی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته پرستاری باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته داروسازی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان 1400

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته پزشکی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته میکروبیولوژی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته میکروبیولوژی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت محیط دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته مهندسی بهداشت محیط باید در […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021