مشاوره کنکور سراسری

1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته مهندسی بهداشت حرفه ای […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه دولتی

آخرین رتبه قبولی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه دولتی داوطلبان برای قبولی در رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی باید […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته کتاب داری اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه دولتی

آخرین رتبه قبولی رشته کتاب داری اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه دولتی داوطلبان برای قبولی در رشته کتاب داری و اطلاع […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته کار درمانی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته کار درمانی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته گفتار درمانی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته گفتار درمانی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-30

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته فوریت های پزشکی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته فوریت های پزشکی باید در […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته فناوری اطلاعات سلامت باید در […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته علوم و مهندسی […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته علوم تغذیه دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته علوم تغذیه باید در کنکور سراسری […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته شیمی کاربردی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته شیمی کاربردی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته شیمی کاربردی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته زیست سلولی مولکولی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته زیست سلولی مولکولی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته زیست سلولی مولکولی باید در […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته زیست شناسی جانوری دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته زیست شناسی جانوری دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته زیست شناسی جانوری باید در […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی از تجربی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته روانشناسی از تجربی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته روانشناسی از تجربی باید در […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی باید در […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته دامپزشکی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته دامپزشکی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته پرتو درمانی یا رادیوتراپی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته پرتو درمانی یا رادیوتراپی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته پرتو درمانی یا رادیوتراپی […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته پروتزهای دندان دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته پروتزهای دندان دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته پروتزهای دندان باید در کنکور سراسری […]
1400-10-29

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته بهداشت عمومی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته بهداشت عمومی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته اعضای مصنوعی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته اعضای مصنوعی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته رادیولوژی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته هوشبری باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته اتاق عمل باید در کنکور سراسری […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته مامایی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی شناسی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته شنوایی شناسی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته بینایی سنجی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته علوم آزمایشگاهی باید در کنکور سراسری […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته فیزیوتراپی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته فیزیوتراپی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته پرستاری دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته پرستاری باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته دندانپزشکی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-28

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی 1400

آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی دانشگاه دولتی 1400 داوطلبان برای قبولی در رشته داروسازی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-10-27

آخرین رتبه قبولی روزانه رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

آخرین رتبه قبولی روزانه رشته مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف یکی از رشته های پر طرفدار در بین داوطلبان گروه […]
1400-10-27

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی

آخرین رتبه قبولی رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی برای قبولی در رشته مهندسی برق دانشگاه دولتی یا سراسری داوطلبان باید […]
1400-10-27

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دوره روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران، یکی از بهترین دانشگاه های […]
1400-10-27

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی

آخرین رتبه قبولی رشته پزشکی دانشگاه دولتی 1401-1400 داوطلبان برای قبولی در رشته پزشکی باید در کنکور سراسری رشته علوم […]
1400-07-19

دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی کنکور

دریافت کد منطقه برای سوابق تحصیلی کنکور همزمان با اعلام زمان ثبت نام کنکور سراسری، دفترچه ثبت نام کنکور نیز […]
1400-07-18

هزینه ثبت نام کنکور سراسری

هزینه ثبت نام کنکور سراسری یکی از دغدغه های داوطلبان در زمان ثبت نام، این است که هزینه ثبت نام […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021