آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی در پردیس اردبیل سهمیه مناطق

1400-11-27

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

آخرین رتبه قبولی رشته دندانپزشکی پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل یکی از بهترین دانشگاه های […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021