آخرین رتبه قبولی رشته رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران 1400

1400-11-10

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتو شناسی-رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، یکی از بهترین دانشگاه […]
1400-11-08

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی_رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

آخرین رتبه قبولی رشته تکنولوژی پرتوشناسی_رادیولوژی روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی از بهترین دانشگاه های […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021