استخدام بانوان از طریق درجه داری در نیروی انتظامی استان خراسان شمالی

1400-05-02

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان کرمانشاه

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان کرمانشاه هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-31

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی-ارومیه

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان آذربایجان غربی-ارومیه هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی […]
1400-04-27

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان گلستان-گرگان

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان گلستان-گرگان هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی استان […]
1400-04-27

استخدام پلیس زن در نیروی انتظامی استان خراسان شمالی

شرایط و ضوابط استخدام بانوان در نیروی انتظامی استان خراسان شمالی-بجنورد هر ساله تعداد محدودی از بانوان در نیروی انتظامی […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021