جدول رشته های بدون آزمون دانشگاه های سراسری 1400-1401

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ارومیه

رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری ارومیه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

ثبت نام رشته های بدون کنکور مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

رشته های بدون آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]

ثبت نام بدون کنکور دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس رفسنجان

رشته های بدون آزمون دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس رفسنجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی استهبان

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی استهبان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی قوچان

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی قوچان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

رشته های بدون آزمون دانشگاه مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری سید جمال الدین اسدآبادی

رشته های بدون آزمون دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری فیروزآباد

رشته های بدون آزمون دانشگاه فیروزآباد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علم و فناوری مازندران بهشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی محلات

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی محلات 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی سراوان

رشته های بدون آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری ولایت ایرانشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه ولایت ایرانشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه صنعتی سیرجان

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی سیرجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی بم

رشته های بدون آزمون دانشگاه مجتمع آموزش عالی بم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی و مهندسی اسفراین

رشته های بدون آزمون دانشگاه مجتمع آموزش عالی و مهندسی اسفراین 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی […]

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی کاشمر

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی گناباد

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی گناباد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی اقلید

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی اقلید 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری فسا

رشته های بدون آزمون دانشگاه فسا 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری دامغان

رشته های بدون آزمون دانشگاه دامغان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری دریانوردی و علوم دریایی چابهار

رشته های بدون آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری بزرگمهر قاينات

رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری بزرگمهر قاينات 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری تربت حیدریه

رشته های بدون آزمون دانشگاه تربت حیدریه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری سلمان فارسی کازرون

رشته های بدون آزمون دانشگاه سلمان فارسی کازرون 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری زابل

رشته های بدون آزمون دانشگاه زابل 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری کاشان

رشته های بدون آزمون دانشگاه کاشان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی بیرجند

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]

بدون آزمون دانشگاه کشاورزی شیروان

رشته های بدون آزمون دانشگاه کشاورزی شیروان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

بدون آزمون دانشگاه مازندران بابلسر

رشته های بدون آزمون دانشگاه مازندران بابلسر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

بدون آزمون دانشگاه حكيم سبزواری

رشته های بدون آزمون دانشگاه حكيم سبزواری 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]

بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم پزشكی اراک 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]

بدون آزمون دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

رشته های بدون آزمون دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]

بدون آزمون دانشگاه آيت اله بروجردی

رشته های بدون آزمون دانشگاه آيت اله بروجردی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021