درصد های لازم برای قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

1400-11-06

آخرین رتبه قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندان روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی رشته تکنسین پروتزهای دندان روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یکی از […]
مشاوره تحصیلی

70703075 – 021