رتبه لازم برای قبولی در دانشگاه شهید رجایی

1400-02-12

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان چند میباشد.؟ این سوال […]
1400-02-12

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق) 1400 آخرین رتبه قبولی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش تاریخ دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم سابق)1400 رشته تاریخ از رشته های پر ظرفیت در دانشگاه فرهنگیان […]
1400-02-11

رتبه قبولی رشته آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته آموزش فیزیک دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)کنکور1400 آموزش فیزیک یکی از رشته های پر […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه قبولی آموزش مشاوره و راهنمایی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش مشاوره و راهنمایی یکی از پر متقاضی […]
1400-02-11

رتبه قبولی آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته آموزش کودکان استثنایی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 یکی از رشته های پر ظرفیت […]
1400-02-11

رتبه قبولی رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان

آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته آموزش تربیت بدنی دانشگاه فرهنگیان(تربیت معلم سابق)1400 رشته آموزش تربیت بدنی یکی از […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021