رشته های بدون کنکور دانشگاه دولتی 1400

1400-05-19

ثبت نام رشته های بدون کنکور مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند

رشته های بدون آزمون مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس رفسنجان

رشته های بدون آزمون دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس رفسنجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی استهبان

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی استهبان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

رشته های بدون آزمون دانشگاه مركز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس […]
1400-05-19

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری سید جمال الدین اسدآبادی

رشته های بدون آزمون دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری فیروزآباد

رشته های بدون آزمون دانشگاه فیروزآباد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری علم و فناوری مازندران بهشهر

رشته های بدون آزمون دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی محلات

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی محلات 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی سراوان

رشته های بدون آزمون مجتمع آموزش عالی سراوان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی بم

رشته های بدون آزمون دانشگاه مجتمع آموزش عالی بم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-18

ثبت نام بدون کنکور مجتمع آموزش عالی و مهندسی اسفراین

رشته های بدون آزمون دانشگاه مجتمع آموزش عالی و مهندسی اسفراین 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی کاشمر

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی کاشمر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور مرکز آموزش عالی گناباد

رشته های بدون آزمون مرکز آموزش عالی گناباد 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری فسا

رشته های بدون آزمون دانشگاه فسا 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری دامغان

رشته های بدون آزمون دانشگاه دامغان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری دریانوردی و علوم دریایی چابهار

رشته های بدون آزمون دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-17

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری بزرگمهر قاينات

رشته های بدون آزمون دانشگاه سراسری بزرگمهر قاينات 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری تربت حیدریه

رشته های بدون آزمون دانشگاه تربت حیدریه 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری سلمان فارسی کازرون

رشته های بدون آزمون دانشگاه سلمان فارسی کازرون 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری زابل

رشته های بدون آزمون دانشگاه زابل 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری کاشان

رشته های بدون آزمون دانشگاه کاشان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-16

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه سراسری صنعتی بیرجند

رشته های بدون آزمون دانشگاه صنعتی بیرجند 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-16

بدون آزمون دانشگاه کشاورزی شیروان

رشته های بدون آزمون دانشگاه کشاورزی شیروان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه مازندران بابلسر

رشته های بدون آزمون دانشگاه مازندران بابلسر 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه حكيم سبزواری

رشته های بدون آزمون دانشگاه حكيم سبزواری 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه علوم پزشکی اراک

رشته های بدون آزمون دانشگاه علوم پزشكی اراک 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل

رشته های بدون آزمون دانشگاه تخصصی فناوری های نوين آمل 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه آيت اله بروجردی

رشته های بدون آزمون دانشگاه آيت اله بروجردی 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه تفرش

رشته های بدون آزمون دانشگاه تفرش 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه جیرفت

رشته های بدون آزمون دانشگاه جیرفت 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه ولی عصر رفسنجان

رشته های بدون آزمون دانشگاه ولی عصر رفسنجان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در […]
1400-05-14

بدون آزمون دانشگاه فرزانگان سمنان

رشته های بدون آزمون دانشگاه فرزانگان (ويژه خواهران) سمنان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه اردکان

رشته های بدون آزمون دانشگاه اردکان 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
1400-05-13

بدون آزمون دانشگاه جهرم

رشته های بدون آزمون دانشگاه جهرم 1401-1400 ثبت نام رشته های بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه سراسری در سال 1400 […]
مشاوره تحصیلی

70705168 – 021